Wij staan voor...


Wij staan voor2017

Even voorstellen,

de school waar kleine mensen groot worden...

De John F. Kennedyschool maakt samen met Stg. Kinderopvang Pinokkio deel uit van Kindcentrum Belfort. Er is veel belangstelling voor onze school. Dat heeft onder andere te maken met de tevredenheid van de ouders en de leerlingen; bij de laatste meting (november 2017) waardeerden de ouders de kwaliteit van de school met een gemiddelde van 7,8 en de leerlingen gaven de school gemiddeld een 8,1.

Basisschool John F. Kennedy bestaat al meer dan 50 jaar. In al die tijd heeft de school veel ontwikkelingen doorgemaakt. In de komende jaren bouwen we letterlijk en figuurlijk voort op de stevige fundamenten die in het verleden zijn gelegd. We koesteren de goede ontwikkelingen en richten ons vizier op de toekomst. We dromen, met de oren en ogen goed open, over de toekomst van het onderwijs. Vast staat voor ons dat het kind nu en in de toekomst centraal staat. In onze visie en de uitwerking ervan beschrijven wij hoe wij denken dat kinderen optimaal kunnen leren en leven, uit zichzelf halen wat erin zit en welke bijdrage wij als school hieraan kunnen leveren. We zien onze visie niet als een statisch geheel. Sommige zaken zijn al gerealiseerd, andere zaken willen we graag aanpakken in de (nabije) toekomst, rekening houdend met het feit dat we leven in een snel veranderende maatschappij, hetgeen tot nieuwe inzichten kan leiden. Als alles volgens planning verloopt start eind 2018 / begin 2019 de lang verwachte grote renovatie, optimalisatie en uitbreiding van het huidige schoolgebouw, zodat ons gebouw uiteindelijk weer up-to-date en toekomstproof is! Medio schooljaar 2019-2020 zullen we dan in een vernieuwd en eigentijds gebouw kunnen profiteren van het onderwijs van de 21e eeuw.

Missie

Het is onze missie een goede en stabiele school te zijn, waarin we erin slagen een veilig leer- en leefklimaat te creëren zodat iedereen elkaar accepteert en met plezier naar school komt. We willen een school zijn waarin we duidelijkheid en structuur bieden, kinderen op een positieve wijze benaderen en uitdagen, met leerkrachten die elk kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Een school die veel waarde hecht aan goede communicatie en samenwerking met ouders en onze kindpartners.

Onderwijskundige visie

Binnen Kindcentrum Belfort en specifiek basisschool John F. Kennedy staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen een school zijn waar kleine mensen letterlijk en figuurlijk groot worden en we staan ervoor dat kinderen die de school verlaten het maximale uit zichzelf hebben gehaald. Naast de cognitieve ontwikkeling vormen de cultureel-creatieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden belangrijke pijlers binnen ons onderwijs. Het kind centraal stellen betekent dat we, in ons onderwijs, met behulp van eigentijdse onderwijsvormen, aansluiten op de onderwijsbehoeften van elk kind. Dat betekent dat de leerkracht een cruciale rol speelt in enerzijds het aanbieden van instructie op maat en anderzijds als begeleider en coach bij het meer onderzoekend en ontdekkend leren.

Pedagogische visie

Het klimaat van onze school is ondersteunend, uitdagend en biedt veiligheid. Onze school is een plek waar kinderen zich durven en kunnen uiten, fouten mogen maken, maar waar ook eisen worden gesteld. Structuur en duidelijkheid is belangrijk voor kinderen. Belangrijke waardes voor ons zijn zelfstandigheid én samenwerken. We gaan op een respectvolle en positieve wijze met elkaar om. Onze school kenmerkt zich in pedagogisch opzicht door:

  • ·Een ordelijke en stimulerende (onderwijs)omgeving met klaslokalen en in de zeer nabije toekomst ook leerpleinen
  • ·Een sfeer van verbondenheid met letterlijk en figuurlijk ruimte voor samenwerking
  • ·Herkenning van én waardering voor ieders kwaliteiten en talenten
  • ·Ruimte voor zelfstandigheid en autonomie
  • ·Een kader van structuur en duidelijkheid 

 

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen